Garnik Sahakyan
Garnik Sahakyan

 

Կենաց ծառը հարության խորհրդանիշն է, հարություն՝ ոչ թե մեռածների համար, այլ ապրողների: Որովհետև մեռած են ոչ թե նրանք, որոնց կյանքի ժամանակը վերջացել է, այլ նրանք, որոնք ապրում են, բայց կորցրել են իրենց կյանքի առասպելը:                                                                                   Գ.Ս. «Գիսանե տաճարի գանձերը»

 

The Tree of Life is the symbol of resurrection. Yet, this is not the resurrection of the dead, but of the living. Because the dead are not those who have lost their lives, but those who have lost the Legend of their lives.                                             N.S. «Treasures of the Temple Gisaneh»